پاسخ به دیدگاه دوشنبه 13 نوامبر 2017 توسط مدیریت خالقداد می گوید:

خوب