پاسخ به دیدگاه چهار شنبه 18 اکتبر 2017 توسط مدیریت Ali.7pk می گوید:

اقا خیلی خووووب بود حرف نداشت….